Privacyverklaring (AVG)

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor het bedrijf Van Dijck NV. Hierbij willen we u informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, en zo voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG).

Privacy is een prioriteit voor het bedrijf Van Dijck NV. We zijn ons bewust van uw recht om geïnformeerd te worden over hoe gegevens en informatie die u persoonlijk identificeren (uw gegevens) worden verwerkt, die u aan ons kunt verstrekken.

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Van Dijck NV, met maatschappelijke zetel te 4041 Milmort, Rue des Alouettes 171, telefoonnummer 04 278 73 25. E-mail: info@van-dijck.be en BTW-nummer: BE0453.891.506.

2. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?

Van Dijck NV verwerkt de volgende categorieën gegevens:

uw persoonsgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon (inclusief mobiele telefoon);
de naam, identificatie, bedrijfsnummer, het adres van uw bedrijf, uw positie daarin en uw zakelijk e-mailadres;
persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum) en uw taal;
uw voorkeuren en interesses met betrekking tot de soorten stenen die u interesseren, wanneer u contact met ons opneemt voor toekomstige projecten, renovaties of inrichting;
de geschiedenis van offertes, bestellingen, afhalingen en leveringen die voor u zijn uitgevoerd;
financiële gegevens zoals uw betalingen en bankrekeningnummer in het kader van de levering van onze producten en diensten, evenals voor facturering;
onze vestigingen zijn uitgerust (of worden binnenkort uitgerust) met videobewaking; uw beeld kan dus ook worden verzameld, maar zal alleen worden verwerkt indien nodig en doorgegeven aan bevoegde autoriteiten;
informatie over geschillen en verschillen;
informatie/gegevens die u ons spontaan verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen stelt via e-mail, of informatie/gegevens die we ontvangen wanneer u de website van Van Dijck NV bezoekt en wanneer u via deze site monsters, een catalogus, een prijslijst, een offerte of andere service of informatie aanvraagt. Hetzelfde geldt voor uw beeld en de gegevens die via sociale netwerken worden gecommuniceerd wanneer u ervoor kiest om ons nieuws via deze weg te volgen;
de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze diensten te kunnen gebruiken en toegang te krijgen tot onze producten.
Voor B2B-klanten kunnen we ook bepaalde contactgegevens verzamelen via externe kanalen, waaronder adresbeheerders? We nemen dan contact met hen op; ze hebben vervolgens de mogelijkheid om hun gegevens te controleren, te corrigeren of te wijzigen, of om het gebruik ervan te weigeren.

3. Voor welke doeleinden en op welke juridische basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Van Dijck NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

klantenbeheer, met name: klantenadministratie, beheer van potentiële, bestaande of voormalige klanten, opstellen en communiceren van offertes, orderbeheer en contracten, leveringsbeheer en opvolging, adreswijzigingen of andere wijzigingen van uw gegevens, facturering van producten en diensten, boekhouding. Deze verwerking is gebaseerd op de noodzaak om het met u gesloten contract uit te voeren als klant, of de noodzaak om bepaalde maatregelen te nemen, op uw verzoek, voordat het contract wordt gesloten;
after-sales service, met name voor reparaties op locatie. Deze verwerking heeft ook als wettelijke basis de noodzaak om het met u gesloten contract uit te voeren als klant, of de noodzaak om bepaalde maatregelen te nemen, op uw verzoek, voordat het contract wordt gesloten;
direct marketing aan bestaande en potentiële klanten op basis van ons legitieme belang;
bestrijding van fraude en misdrijven door klanten en behandeling van geschillen en conflicten, met als wettelijke basis ons legitieme belang als handelaar en/of het legitieme belang van de importeur en/of fabrikant van uw stenen of andere om fraude op te sporen en te verminderen en om geschillen te beheren;
voor mogelijke analyses in het kader van herstructureringen of overnames/verkopen van bedrijven, waarbij de wettelijke basis het legitieme belang is van Van Dijck NV en de betrokken partijen bij deze transacties, om deze transacties succesvol af te ronden;
naleving van andere wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals op fiscaal en boekhoudkundig gebied.

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen werknemers, medewerkers en beheerders/directeuren van Van Dijck NV hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden.
Zo kan Van Dijck NV uw persoonsgegevens gebruiken, zoals uw naam en voornaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon (inclusief mobiele telefoon), referentie van bestelde stenen, uw aankoop- en reparatiegeschiedenis, en informatie over de aannemer waarmee u zaken doet voor aankopen en onderhoud. Personen binnen Van Dijck NV hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is voor de gen

oemde doeleinden.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt Van Dijck NV ook gebruik van het Mailchimp-platform voor het versturen van onze nieuwsbrief en specifieke informatie die aan al onze klanten moet worden doorgegeven.

We kunnen ook andere serviceproviders inschakelen die namens ons uw gegevens verwerken, zoals:

vervoersbedrijven om hun diensten uit te voeren;
onze externe onderaannemers voor de uitvoering van stenen die we hen vragen namens ons uit te voeren (bijv. Les Carrières Du Hainaut voor de extractie en het bewerken van bestelde blauwe stenen, andere steengroeven voor het uitvoeren van specifieke steensneden en bewerkingen, of andere steenbewerkingsbedrijven afhankelijk van de kenmerken van de gevraagde stenen…);
onze externe onderaannemers voor het beheer van onze website en de klantendatabase.
ons netwerk van aannemers (wanneer u ons adressenboek opvraagt);

Tot slot kunnen we ook persoonlijke gegevens delen met derden die, in geval van herstructureringen of mogelijke fusies/overnames van bedrijven, en in het algemeen, met onze adviseurs en advocaten in het kader van adviezen, geschillen of conflicten.

We zullen uw gegevens niet aan andere derden doorgeven zonder uw toestemming, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

5. Worden uw persoonsgegevens buiten de EU overgedragen?

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU overgedragen.

6. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Van Dijck NV zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is voor de specifieke doeleinden in deze kennisgeving.

Dit betekent dat gegevens worden bewaard:

voor klantenbeheer en after-sales service: gedurende onze commerciële relatie en tot een jaar na het verstrijken van de toepasselijke verjaringstermijn in geval van mogelijke geschillen;
voor de bestrijding van fraude en misdrijven, en voor geschillenbeheer: gedurende de looptijd van het geschil;
voor gebruik in het kader van herstructureringen of overnames/verkopen van bedrijven: gedurende de looptijd van onze commerciële relatie;
voor direct marketing: gedurende een periode van 5 jaar na ons laatste contact, tenzij u zich verzet tegen verwerking voor dit doel;
voor sociale media: zolang u ervoor kiest om ons te volgen;
om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen: zo lang als de wet vereist.

In elk geval zullen we uw persoonsgegevens 8 jaar na ons laatste contact verwijderen, tenzij we deze langer moeten bewaren vanwege een wettelijke verplichting of om redenen van productveiligheid.

7. Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Van Dijck NV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG.

8. Welke maatregelen nemen we voor veilige verwerking?

Van Dijck NV neemt redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om, rekening houdend met de mogelijke risico’s, een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te handhaven.

Ook zijn onze externe dienstverleners wettelijk en contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerking.

9. Wat zijn uw rechten onder de AVG?

Overeenkomstig de AVG heeft u het recht om:

ons te vragen toegang te krijgen tot en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij over u verwerken;
ons te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, om deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen (dit wordt het « recht op gegevensportabiliteit » gen

oemd);
voor wat betreft verwerkingen die gebaseerd zijn op uw toestemming, deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hiervoor hoeft u alleen maar een duidelijk verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor gegevensbeheer van Van Dijck NV, waarin u precies vermeldt wat u wilt zien, corrigeren of verwijderen. Afhankelijk van uw verzoek behoudt Van Dijck NV zich het recht voor om te verzoeken dat uw verzoek wordt ondertekend, gedateerd en vergezeld gaat van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, moet u ook specifiek uw verzoek motiveren.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zal Van Dijck NV uw verzoek zo spoedig mogelijk verwerken en u hiervan op de hoogte stellen, tenzij uw verzoek om verwijdering in strijd is met wettelijke vereisten.

Van Dijck NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze « privacykennisgeving », bijvoorbeeld indien dit nodig is vanwege wettelijke wijzigingen of richtlijnen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, maar ook vanwege organisatorische aanpassingen.

Bijgewerkt op 25 april 2019