Algemene verkoopsvoorwaarden

Gewoon door te bestellen, zowel mondeling als schriftelijk aanvaarden de klanten de onderstaande verkoopsvoorwaarden.

 1. Onze facturen zijn betaalbaar contant, bij levering aan particulieren en te Milmort ten laatste de 15e kalenderdag na factuurdatum en zonder korting; tenzij anders is aangegeven in een orderbevestiging van onzentwege, bij verkoop aan handelaars.
 2. Iedere factuur die op vervaldag onbetaald blijft, geeft van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, recht op een intrest van 12% per jaar en op een forfaitaire schadeloosstelling voor wanbetaling van 10% met een minimum van 50€. Niet tijdig betalen van een factuur maakt alle andere facturen of handelseffecten opeisbaar ongeacht hun vervaldag.
 3. Tot de volledige betaling ervan blijven de verkochte goederen eigendom van de verkoper ongeacht waar ze zich bevinden en ze kunnen bij niet-betaling worden teruggenomen. De koper verbindt zich ertoe geen goederen te verwerken die niet betaald zijn.
 4. Leveringstermijnen bevestigd in een orderbevestiging of offerte van onzentwege zijn slechts indicatief en niet bindend. Vertraging die ontstaat bij onze eigen leverancier om welke reden ook, vormt conventioneel overmacht in hoofde van de verkoper. Leveringsvertraging doet geen recht op schadevergoeding voor de koper ontstaan.
 5. De goederen reizen op risico van de koper ook als ze franco worden verkocht of het vervoer door onze zorgen wordt georganiseerd.
 6. Klachten over hoeveelheid of zichtbare gebreken moeten binnen de acht dagen na levering en schriftelijk gebeuren. Nadien wordt conforme levering vermoed zonder dat het tegendeel nog bewezen kan worden.
 7. De verkoper is niet aansprakelijk voor de eventuele beschadiging van voetpaden, leidingen of andere goederen van derden bij het leveren van goederen, indien de levering niet op de openbare weg gebeurt. De koper is aansprakelijk voor schade aan het materiaal van de verkoper en/of de door Van Dijck N.V. aangestelde vervoerder, als gevolg van levering op ongeschikte terreinen.
 8. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of kleurverschillen die zich voordoen bij natuursteen.
 9. De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte incidentele of gevolgschade zoals handelsschade die door het gebruik van de geleverde goederen ontstaat
 10. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Luik bevoegd; de Belgische wet is van toepassing.
 11. Deze verkoopsvoorwaarden hebben ven rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.